Menu

Wie zijn wij?

Medewerkers

Omgevingseducatie bestaat uit een kleine kernteam. Daaromheen een pool van flexibele medewerkers die freelance of als vrijwilliger de organisatie ondersteunen, bijvoorbeeld als gastdocent of ontwikkelaar van lesmateriaal.

Bestuur

Stichting Omgevingseducatie is een non-profit organisatie die zich bezig houdt met educatie op het gebied van landschap, erfgoed, natuur en duurzaamheid.
In het bestuur hebben vertegenwoordigers uit het onderwijs, erfgoedinstellingen en natuurbeheerorganisaties in de regio zitting.

 • Hans Hoes, voorzitter
 • Ad van der Wiel, penningmeester (oud-bestuurder Verenigde Scholen J.A. Alberdingk Thijm)
 • Eva Schild-Schofaerts, secretaris (oud-redactielid tijdschrift Stichting Tussen Vecht en Eem)
 • Maria Boersen, bestuurslid (docent geschiedenis HBO/PABO, bestuurslid Stichting Tussen Vecht en Eem)
 • Sander Koopman, bestuurslid (voorzitter archeologievereniging AWN Naerdincklant)
 • Jaap Vlaanderen, bestuurslid (communicatie en vrijwilligers Goois Natuurreservaat)
 • Thijn Westermann, bestuurslid (Stichting Groen Muiderberg)

Verdere bestuursgegevens
Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek
Postbus 133  -  1400 AC Bussum
IBAN: NL06 INGB 0007 2276 73 t.n.v. Stichting Omgevingseducatie, Hilversum 
KvK 41194641
BTW 8032.63.211B01
Informatienummer (RISN) / fiscaal nummer: 8032.63.211.L01

Comité van aanbeveling

Het is voor een kleine organisatie als Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek van groot belang gesteund te worden. Onderstaande personen hebben aangegeven de Stichting een warm hart toe te dragen en  achter de doelstellingen en de onderwijsprojecten van onze organisatie te staan.

Het Comité van aanbeveling bestaat uit:

 • Prof. dr. Carla van Boxtel - hoogleraar geschiedenis, erfgoed en didactiek aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam en senior onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam.
 • Prof. dr. ing. Teun. W. Hardjono - directeur CSR-Academy voor MVO en duurzaam ondernemen.
 • Drs. Jan Heinen - oud-rector/bestuurder van het Sint-Vituscollege Bussum en de Sint-Vitusmavo Naarden.
 • Dhr. Prof. Dr. Michiel Korthals - voorzitter Slow Food Gooi, Eem en Vecht en bestuurslid Stichting Oude Landbouwgewassen Laren
 • Drs. Karel Loeff - directeur Erfgoedvereniging Heemschut, Amsterdam.
 • Prof. dr. Herman Pleij - emeritus hoogleraar Historische Nederlandse Letterkunde.
 • Prof.dr. Jan Sevink  - hoogleraar Fysische geografie, in het bijzonder de landschapsanalyse, en oud-directeur van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED), Universiteit van Amsterdam.

ANBI

Anbi-gegevensformulier 2018 Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek

De lesprogramma’s en andere activiteiten van de Stichting Omgevingseducatie Gooi Vecht- en Eemstreek leren kinderen en jongeren in onze regio over erfgoed, natuur en duurzaamheid in hun eigen omgeving.

Wanneer u aan een goed doel wilt schenken en als educatie, erfgoed, natuur en duurzaamheid u daarbij bijzonder aanspreken, denk dan eens aan Omgevingseducatie. Met uw bijdrage kan de Omgevingseducatie meer scholen betrekken en meer kinderen en jongeren bewust maken van hun omgeving en hen leren deze te waarderen. Dat legt de basis voor hun inzet als toekomstige volwassenen voor bescherming en behoud van de eigen omgeving voor henzelf en voor latere generaties. 

Schenken en nalaten

De overheid vindt dat Omgevingseducatie een belangrijke maatschappelijke rol vervult en daarom heeft de Belastingdienst Omgevingseducatie aangewezen als een Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Deze zogenoemde ANBI-status geldt voor onbepaalde tijd. Een schenking of een legaat aan de Stichting is daardoor aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor bedrijven is ze aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. Omgevingseducatie hoeft zelf over het ontvangen geld geen belasting te betalen.

Een gift aan Omgevingseducatie kan in de vorm van een lijfrenteschenking of een eenmalige schenking. Wanneer u een eenmalige gift, schenking of een lijfrenteschenking wilt doen, kunt u contact opnemen met de notaris van de Stichting Omgevingseducatie. Deze maakt dan alles voor u in orde.
Rijks Bredius Netwerk Notarissen
Rijksweg 2, 1412 BA Naarden
T (035) 694 33 31   E info@notarisrb.nl
 
Voor meer informatie hierover raadpleegt u: www.belastingdienst.nl/giften.