Menu

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING, 4 juli 2018

Stichting Omgevingseducatie Gooi, Vecht- en Eemstreek (OGVE)

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe AVG/GDPR (Algemene verordening gegevensbescherming/General Data Protection Regulation) van kracht. Deze privacy verklaring geeft informatie over de manier waarop OGVE persoonsgegevens verzamelt en hoe daarmee omgegaan wordt. OGVE is een non-profit organisatie met ANBI status. Wij zijn een organisatie die zich inzet als makelaar tussen onderwijs en natuur- en cultuurorganisaties en als ontwikkelaar van lesprogramma’s op het gebied van natuur, landschap, erfgoed en duurzaamheid.

Contactmanager
OGVE maakt gebruik van een contactmanagers-systeem waarin we NAW-gegevens van onze contacten opslaan. Dit zijn: de algemene gegevens van de scholen in de regio Gooi en Vechtstreek, contactpersonen van de scholen, algemene gegevens van de organisaties in ons netwerk en de contactpersonen van de organisaties in ons netwerk. We gebruiken deze gegevens om in contact te kunnen treden.

Websites OGVE
De websites www.omgevingseducatie.nl en www.nmegooivechtstreek.nl (de NME-wijzer) verzamelen gebruiksgegevens. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van website bezoek of de pagina’s die veel bezocht worden.

Persoonsgegevens
Scholen/personen die zich aanmelden voor activiteiten in de NME-wijzer vullen daarvoor het online aanmeldformulier in. Dit formulier vraagt naar de volgende persoonsgegevens:  voornaam, achternaam, telefoonnummer, e-mailadres. Deze gegevens worden alleen gedeeld met de organisatie die de betreffende activiteit aanbiedt. Deze gegevens gebruiken wij om indien nodig contact te kunnen opnemen. Ook gebruiken wij deze gegevens om het aantal ingeschreven deelnemers van een activiteit inzichtelijk te maken.

Het versturen van nieuwsbrieven.
OGVE stuurt nieuwsbrieven via het programma Mailchimp. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op kennisdeling. Iedereen die de nieuwsbrief ontvangt, heeft zich daarvoor zelf aangemeld en kan zich ook altijd weer afmelden of gegevens aanpassen.

Sollicitanten
Gegevens van sollicitanten worden verwijderd nadat de sollicitatieprocedure is afgerond tenzij de sollicitant nadrukkelijk toestemming heeft gegeven om zijn/haar gegevens te bewaren.

Uitschrijving en Bewaartermijn 
OGVE bewaart gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld en verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Iedereen heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan gestuurd naar info@omgevingseducatie.nl. OGVE zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op dit verzoek reageren.

Onze privacyverklaring bijwerken
We kunnen onze privacyverklaring en de manier van het verwerken van persoonsgegevens van tijd tot tijd herbeoordelen, herzien, of wijzigen. We zullen de geüpdate versie op onze website plaatsen. De eventuele herziene privacyverklaring is van kracht vanaf de datum van publicatie.

Beveiliging 
OGVE neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze websites maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat en een onderhoudscontract van onze website ontwerper Reto om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst, neem dan contact op via info@omgevingseducatie.nl. 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de activiteiten van OGVE. OGVE is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere organisaties, die via een link op onze websites bereikbaar zijn.

Stichting Omgevingseducatie is als volgt te bereiken:

Adres: Postbus 133, 1400 AC Bussum

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 41194641
Telefoon: 06-10316733
E-mailadres:  info@omgevingseducatie.nl